TP. Bạc Liêu: Từng bước đi lên đô thị loại I

Trong điều kiện vừa chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị tỉnh giao, nhưng tình hình kinh tế – xã hội của TP. Bạc Liêu trong năm 2020 cơ bản vẫn ổn định. Và với vai trò là đơn vị trung tâm, là đầu tàu, là động lực để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trong năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, TP. Bạc Liêu tiếp tục đặt ra cho mình nhiệm vụ nặng nề và đưa ra các giải pháp thực hiện quyết liệt hơn.

Một góc đô thị TP. Bạc Liêu ngày nay. Ảnh: H.T

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, TP. Bạc Liêu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021 – 2025, chương trình phát triển đô thị và điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Đồng thời, thi công xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, cống thoát nước; duy tu, dặm vá các tuyến đường và ra quân thực hiện trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; duy trì, nâng cao chất lượng các tuyến đường kiểu mẫu. Phấn đấu trong năm 2021, xây dựng các tuyến đường Ninh Bình, Cao Văn Lầu, Bạch Đằng đạt chuẩn tuyến đường kiểu mẫu. Thực hiện tốt công giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh triển khai thực hiện hoàn thành các công trình, dự án động lực, trọng điểm trên địa bàn thành phố gắn với 5 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, TP. Bạc Liêu tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục; triển khai có hiệu quả các dự án về y tế, các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng và phát triển văn minh đô thị, văn hóa nông thôn theo các tiêu chí quy định. Trước mắt, TP. Bạc Liêu sẽ triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, cụ thể hóa, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và của Thành ủy TP. Bạc Liêu; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, qua đó đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả. TP. Bạc Liêu cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Chỉ đạo, định hướng cho TP. Bạc Liêu tại hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Đây là năm đầu của nhiệm kỳ mới, cho nên đề nghị TP. Bạc Liêu triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp với tinh thần nghị quyết đến đâu triển khai thực hiện có hiệu quả đến đó. Và năm nay cũng là năm Tỉnh ủy dự kiến sẽ ban hành nghị quyết mới về xây dựng TP. Bạc Liêu theo hướng văn minh, từng bước hiện đại và trở thành đô thị loại I vào năm 2025. Vì vậy, muốn phát triển, TP. Bạc Liêu phải căn cứ vào nghị quyết này, xây dựng các đề án cụ thể của thành phố theo hướng giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí. Đồng thời phải có giải pháp huy động nguồn lực để triển khai thực hiện. Đây là mục tiêu cao, nặng nề, đòi hỏi thành phố phải quyết liệt mới triển khai thực hiện đạt”.

Contact Me on Zalo